Skip to content
Start of page content below the header
Publication
24 August 2012

Vikten av långsiktighet – så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

Seminariet arrangerades i Almedalen den 2 juli i samarbete med The Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI, FAO Norden, Röda Korset och Swedish Water House. 

Bakgrund

Med en höjd global medeltemperatur förväntas antalet extrema väderförhållanden att öka och svaga samhällen kommer då att få allt svårare att återhämta sig från chocker och klara av sin basala matförsörjning. Förutom dagens redan kritiska hungersituation i Afrika söder om Sahara är en av våra största utmaningar att producera tillräckligt med mat för vår växande befolkning. 2050 förväntas jordens befolkning ha ökat till 9 miljarder och för att försörja oss krävs det enligt FAO att vi ökar vår livsmedelsproduktion med 75 %. Det är redan nu möjligt att stärka lokalsamhällens resiliens och matsäkerhet  genom att arbeta långsiktigt med förebyggande åtgärder inom mark- och vattenvård, klimatanpassade jordbruksmetoder, upprättande av varningssystem och utbildning.

Swedish Water House, SIANI, Röda korset och FAO Norden inledde Almedalsveckan med  att organisera ett seminarium om vikten av att arbeta långsiktigt och förebyggande med bistånd för att stärka det lokala samhällets motståndkraft att hantera katastrofliknande situationer för att trygga en basal matförsörjning. Andra viktiga frågor som lyftes under seminariet var;

  • Hur balanserar man  kortsiktigt  katastrofhjälp med kvantifierbara verksamheter som tex  stöd till institutionsuppbyggnad och god samhällplanering vars resultat är svårare att mäta och  kanske inte ens är mätbara under en mandat period.
  • Varför fördelas inte befintliga medel bättre och till fördel för katastrofriskreducering?
  • Vilka effekter får biståndets allt hårdare resultatkrav på livsmedelstryggheten?

Downloads

Download this publication: