Skip to content
Start of page content below the header
News Story
2 July 2014

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

 

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år och minska världssvälten och resursförbrukningen på jorden. Om en fjärdedel av all den mat som förloras eller slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen.

För att uppnå detta krävs samförstånd och en sund hushållning av naturresurser som säkerställer våra basala behov – som tillgång till mat, vatten och energi.

Ett första steg är att sluta slänga mat. Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Fattig som rik köper mat på samma råvarumarknad, om vi i Sverige köper tonvis av mat som vi sedan slänger, har vi reducerat tillgängliga råvaror på marknaden som andra länder försöker köpa. Vi ökar priset på varorna vilket resulterar i att vi gör dem oöverkomliga för fattigare länder.

Livmedelsförlusterna ser olika ut i olika delar av världen. I låginkomstländer förorsakas produktionsförluster och matsvinn av ekonomiska begränsningar – det vill säga när producenterna inte kan köpa insatsvaror, och har bristande tillgång till god skördeteknik, lagring, infrastruktur, kylkedjor samt förpackningar. Medan i höginkomstländer uppstår förlusterna på grund av slöseri i handels och konsumtionsledet. I Europa och Nordamerika beräknas svinnet per person uppgå till mellan 95 och 115 kilo varje år, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara och i södra delarna av Sydostasien endast slänger 6-11 kilo per år.

Att minska matsvinnet i alla led ligger i allas intresse, inte minst politikernas. I Sverige, Norden, EU och FN finns nu föreslagna mål för hur vi ska minska matsvinnet. Frågan är bara hur kan vi alla kan bidra och hur vi gör för att samla kunskap och krafter för att nå de uppsatta målen?

Seminariet arrangeras som en del av Sverige i Världen

Vill du veta om rollen av livsmedelsförsörjningen i den internationella utvecklingen? Vår nya publikation “Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?” beskriver kortfattat hur frågor om tryggad livsmedelsförsörjning och uthålligt jordbruk hittills figurerat i diskussionerna om FN:s hållbarhetsmål, vart diskussionerna verkar leda, och hur SIANI skulle kunna bidra.

Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?