Skip to content
Start of page content below the header
News Story
10 February 2015

10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket – kommentar av SIANI-medlem Jesper Karlsson vid FAO

Mat är en mänsklig rättighet. Det är med avstamp i bland annat denna av FN:s stadgade grunder, som FN:s medlemsländer, i oktober 2014, slutligen enades om 10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket.

Bakom de 10 principerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruk, skogsbruk och fiske står ett stort antal regeringar, internationella organisationer, intresseorganisationer, civilsamhälle, och näringsliv. Det initiala arbetet påbörjades efter matpriskrisen 2007/2008 som öppnade ögonen hos länder runt om i världen. Orsakerna att matpriserna sköt i höjden var flera; bland annat höga energipriser, ökad konkurrens om mark för biobränslen, klimatrelaterade omständigheter och marknadsspekulationer.

”Från regeringarnas sida gäller det att uppmuntra de finansiellt, miljömässigt och socialt hållbara projekten och välja bort de ogenomtänkta och spekulativa. Det ska finnas kapacitet att genomföra projektet, samt konkreta synergier med utvecklingsmål och de fattigas intressen.”, säger Jesper Karlsson, expert på internationella investeringar på FAO och medlem i nätverket SIANI.