Skip to content
Start of page content below the header
News Story
2 July 2014

Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år och minska världssvälten och resursförbrukningen på jorden. Om en fjärdedel av all den mat som förloras eller slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen.Genom att minska svinn och produktionsförluster kan vi spara pengar och resurser, minimera konsekvenserna för miljön och skapa en värld där alla har tillräckligt med mat.

Livmedelsförlusterna ser olika ut i olika delar av världen. I låginkomstländer förorsakas produktionsförluster och matsvinn av ekonomiska begränsningar – det vill säga när producenterna inte kan köpa insatsvaror, och har bristande tillgång till god skördeteknik, lagring, infrastruktur, kylkedjor samt förpackningar. Medan i höginkomstländer uppstår förlusterna på grund av slöseri i handels och konsumtionsledet. I Europa och Nordamerika beräknas svinnet per person uppgå till mellan 95 och 115 kilo varje år, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara och i södra delarna av Sydostasien endast slänger 6-11 kilo per år.

Kopplingen mellan minskat matsvinn och en säkrad livmedelsförsörjning är ett av få utvecklingsområden där möjligheterna till en mer resurseffektiv och hållbar värld symboliseras. Det finns få frågor som kan förena Nord och Syd, och där aktörer längs hela livsmedelskedjan kan vidta enkla åtgärder som dramatiskt kan leda till minskade livsmedelsförluster.

Att minska matsvinnet i alla led ligger i allas intresse, inte minst politikernas. I Sverige, Norden, EU och FN finns nu föreslagna mål för hur vi ska minska matsvinnet. Frågan är bara hur kan vi alla kan bidra och hur vi gör för att samla kunskap och krafter för att nå de uppsatta målen?

Seminariet arrangeras som en del av Sverige i Världen – en mötesplats om Sveriges roll i världen.

Vill du veta mer om livsmedelsförsörjningen på internationella dagordningen? Vår nya publikation Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?” kortfattat hur frågor om tryggad livsmedelsförsörjning och uthålligt jordbruk hittills figurerat i diskussionerna om FN:s hållbarhetsmål, vart diskussionerna verkar leda, och hur SIANI skulle kunna bidra.

Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?