Skip to content
Start of page content below the header
News Story
4 September 2014

100% ekologiskt?- Det agroekologiska och ekologiska jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö

Image courtesy of IRRI Photos

Photo by: IRRI Photos

I den sista rapporten av fyra presenterar Svenska Naturskyddsföreningen behovet av en grundläggande omställning av dagens jordbrukssystem till agroekologiska produktionsmetoder, och lyfter samtidigt fram positiva exempel på hur lantbruket kan utformas till att bidra till en hållbar utveckling och minskad fattigdom, hunger och miljömässig påfrestning.

Baserat på expertrapporter från bland annat Världsbanken, IPCC och FN:s speciella rapportör för rätten till mat, Olivier de Schutter, presenterar rapporten vetenskaplig fakta som visar på bristerna i dagens jordbruks- och livsmedelssystem vad gäller hållbarhet och resiliens. Till exempel visar forskning på hur den biologiska mångfalden minskat till följd av storskaligt jordbruk i monokulturer, på de negativa konsekvenserna av ökad konsumtion av animalieprodukter och på hur utsläpp av kväve och fosfor har ökat och nu passerat de nivåer som är inom ramen för planetens ekologiska gränser vilket i sin tur kan påskynda negativa klimatförändringar. Rapporten uppmärksammar även den ojämna fördelningen av resurser och mat i olika delar av världen, där forskning visar att den totala livsmedelsproduktionen i världen faktiskt skulle kunna mätta hela jordens befolkning om handels- och jordbrukspolitiken förändrades så att småbrukare, som producerar det mesta av maten, gavs ökat stöd och erkännande.

Med bakgrund av de bevisat ohållbara fossildrivna jordbruksmetoderna som dominerar idag förespråkar rapporten en omställning till agroekologiska produktionssystem där produktionen baseras på biologisk mångfald, lokal kunskap och ekosystemtjänster. För att visa rätt väg framåt mot minskad fattigdom, hunger och negativ miljöpåverkan lyfter rapporten fram en rad positiva exempel på agroekologiskt jordbruk som alternativ till dagens system, och ökad deltagardriven forskning och ökad kunskapsöverföring mellan Nord-Syd samt Syd-Syd rekommenderas. Vidare uppmanar rapporten till förändrade konsumtionsvanor av speciellt animalieprodukter, främst i Nord, och minskat svinn i produktionskedjorna från jord till bord.

Related content

Past event

Event

Food Systems

How to Feed Nine Billion within the Planet’s Boundaries
10 March 2015
Stockholm, Sweden

Past event

Event

Almedalsveckan: Vikten av långsiktighet
2 July 2012
Visby, Sweden

Past event

Event

Building Resilience for Food and Nutrition Security
14 May 2014
Addis Ababa, Ethiopia