Skip to content
Start of page content below the header
Publication
17 December 2014
Author: Maria Larsson

Inget enkelt problem: Naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar

Marken är en värdefull och nödvändig naturresurs för växter, djur och människor. En bra och frisk jord är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för att föda jordens befolkning nu och i framtiden. Men Afrikas jordar är olikartade och på sina håll har markförstöringen gått långt. I Afrika söder om Sahara är uppskattningsvis 180 miljoner människor redan drabbade och det ekonomiska bortfallet beräknas till 68 miljarder USD varje år. Markförstöringen minskar bördigheten och därmed skördarnas storlek. Produktionsförmågan har minskat stort på 65 procent av jordbruksmarken, 30 procent av betena och 20 procent av skogsarealen i Afrika.

Att förbättra jordars status borde därför bli en prioriterad fråga i hela världen och FN har deklarerat 2015 som International Year of Soils. Givare och regeringar måste anta en långtidsvision uppbackad med finansiellt stöd för att restaurera jordar där markförstöringen har gått långt och skapa incitament för att investera i gott förvaltarskap för miljö och sociala frågor relaterat till naturresursen mark. Särskild hänsyn bör tas till småbönders behov, erfarenheter och kunskaper. 

Detta är en sammanfattning av rapporten No Ordinary Matter: Conserving, Restoring and Enhancing Africa’s Soils från Montpellier Panel december 2014. Montpellierpanelen är en grupp afrikanska och europeiska experter på jordbruk, handel ekologi och global utveckling under ordförandeskap av Sir Gordon Conway, Imperial College, London. Panelen arbetar för att möjliggöra bättre europeiskt stöd till nationell och regional jordbruksutveckling i Afrika söder om Sahara och träffades första gången i Montpellier i mars 2010. Rapporten presenterades på Världsmarkdagen 5 december 2014.

Downloads

Download this publication: