Skip to content
Start of page content below the header
News Story
28 April 2016

Vattenresan – En guide till vattensmarta värdekedjor

Trots att det täcker så stor del av jordens yta är vatten en begränsad resurs eftersom i princip allt sötvatten är uppbundet i polarisar och glaciärer eller lagrat under jord i form av grundvatten. Karin Glaumann, programansvarig vid SIWI, inledde seminariet med att ge en bakgrund för vattenproblematiken och den brist som förväntas uppstå i klimatförändringarnas spår. Ett exempel på hur vattenhantering blivit alltmer aktuellt är hur ”vattenkriser” rankas som en av de största riskerna i världen enligt Global Risk Report 2016. Jordbruket fick särskilt fokus i Karins presentation eftersom det står för 70% av den globala vattenkonsumtionen, men också för dess betydelse för andra vattenrelaterade frågor som markanvändning, försörjning, näring, handel och konsumtion. För de företag som är aktiva inom livsmedelsbranschen och handel med jordbruksprodukter blir det allt tydligare att det förutom de miljömässiga aspekterna finns direkta ekonomiska incitament för företagen att prioritera och arbeta aktivt med vatten i alla led av värdekedjan. 

Swedish Water House, har därför tillsammans med olika livsmedelsföretag arbetat under två års tid  i en så kallad klustergrupp för att undersöka vilka metoder och verktyg som finns tillgängliga för de aktörer som vill ha hjälp att ta fram en hållbar vattenstrategi. För att göra arbetet enklare att välja men också underlätta jämförelsen mellan aktörer har en hård granskning skett för att filtrera fram de mest relevanta och lättillgängliga verktygen. Resultatet är Vattenresan, en interaktiv hemsida där olika filter finns till hands för att anpassa informationen beroende på användare, behov och förslag på åtgärder. Elin Weyler (programansvarig vid SIWI,) tog publiken på en rundtur och gick igenom de olika stegen för att nå en hållbar vattenstrategi:

1) Kartlägga vattenrisker (sårbarhet i olika regioner, grödors vattenbehov etc.)

2) Prioritera och genomföra rimlighetsanalyser

3) Sätta mål och bedöma grundförutsättningar

4) Genomföra och mäta framsteg

5) Uppföljning och resultatrapportering

Olika livsmedelsföretag var också närvarande under seminariet och delade med sig av sina egna vattenresor, inklusive representanter från såväl multinationella företag som Coca Cola och Nestlé som nationella aktörer som Lantmännen och ICA. Även om de alla har kommit olika lågt i sina respektive arbeten är det flera som i dagsläget arbetar med de första tre stegen, en potentiellt stor utmaning i de fall då en produkt är processad och passerar många steg och mellanhänder i värdekedjan. Vikten av att arbeta horisontellt och ha en aktiv dialog men också sätta press på ens leverantörer lyftes fram, där även små inköpare kan gå före och lyfta frågan hos sina handelspartner. En annan utmaning är hur detta arbete ska kommuniceras till konsumenterna, där certifieringar lyftes fram som ett sätt att förmedla information på ett enkelt sätt som kunderna förstår.

Precis som vid annat hållbarhetsarbete är vattenresan både ett mål men också en ständigt pågående process som aktörerna behöver arbeta löpande med att förbättra. Många verkar vara villiga att ta ett första steg och arbetet i klustergruppen kommer därför att fortsätta och i framtiden inkludera ännu fler.

Miron M. Arljung


Related content

Past event

Past event

Event

Annual FLARE Meeting 2017 in Stockholm
28 September 2017
Stockholm University

Past event