Skip to content
Start of page content below the header

SLU:s inspel till en svensk livsmedelsstrategi

Photo: Barbro Björnemalm via Flickr CC BY-NC-SA 2.0

Photo by: Barbro Björnemalm via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

SLU har kommit med ett inspel till Regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. I rapporten, som tagits fram av forskningsplattformen Framtidens lantbruk, diskuteras även Sveriges ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen i framtiden.

Exempel på ämnen som lyfts upp i rapporten

Människorna i lantbruket, livsmedelsindustrin, handeln, landsbygdsutveckling, svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft, miljön och klimatet, djurhälsa och djurvälfärd, smak och andra kvalitetsegenskaper, matintresse, konsumtionsvanor och folkhälsa, livsmedelspriser, livsmedelssäkerhet, självförsörjning och beredskap, global livsmedelsförsörjning,

Ur slutkommentarerna

“En nationell livsmedelsstrategi är ett politiskt dokument men de åtgärder och metoder som ingår i strategin ska ha en vetenskaplig grund.  Eftersom hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion rymmer mycket komplexa frågeställningar behövs vetenskapligt underlag från olika discipliner, såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. Några exempel på ämnen där mer forskning vore värdefullt för framtida strategiarbete är värderingar och attityder och deras betydelse för människors val, hantering av målkonflikter, utveckling av politiska styrmedel, drivkrafter för global integration, global etik, ekologiska konsekvenser av olika produktionssystem på lång sikt och redskap för hållbarhetsutvärderingar av alternativa produktionssystem och olika konsumtionsmönster.”

Läs rapporten

To the SLU website