Skip to content
Start of page content below the header
News Story
2 September 2014

Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling

I policy dokumentet Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling presenteras Svenska Kyrkans internationella arbetes inställning till jordbruksutveckling och stöd, samt redogör för Svenska Kyrkans ställningstaganden till jordbrukets roll och hur jordbruket bidrar till fattigdomsbekämpning, livsmedelstrygghet och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

För att möta och hantera några av vår tids största utmaningar – klimatförändringar, hunger och fattigdom – kommer jordbruket att spela en avgörande roll. Förutom att förse jordens befolkning med livsmedel bidrar jordbruket även till ekonomisk utveckling och skapar arbetstillfällen, främst i låg- och medelinkomstländer. För att minska fattigdom och hunger samt för att etablera en hållbar livsmedelsproduktion behövs, till skillnad från nuvarande system, en fundamental kursändring i jordbrukets utveckling, så att småskaliga lantbrukares behov och rättigheter samt ekologisk hållbarhet sätts i centrum. Genom att utgå från ett rättighetsperspektiv med jämställdhet och genusrättvisa som centrala fundament och med fokus på småskaliga lantbrukare i låginkomstländer, formulerar Svenska Kyrkan sin syn på hur jordbruket bör utvecklas för att minska global fattigdom och hunger. Detta presenteras i form av förslag på tolv strukturella förändringar inom civilsamhälle, offentlig och privat sektor såväl nationellt som internationellt. Till exempel föreslås förbättrade arbetsvillkor för lantbrukare, ökat svenskt engagemang för och bistånd till jordbruksutveckling, ökat globalt fokus på jordbrukets resiliens och ekologiska hållbarhet samt ökat statligt ansvar för samverkan med småskaliga lantbrukare och andra jordbruksaktörer för att främja och ge ramar för jordbruksutveckling. Policydokumentet antogs av Nämnden för internationell mission och diakoni i december 2013.

Available in English

Ladda ner rapporten här

Topic:

Related content