Skip past the page header
Start of page content below the header

Tidigare expertgrupper

SIANIs expertgrupper är brett baserade arbetsgrupper upprättade kring SIANIs vision och mål. Syftet med dessa grupper är att samla experter kring specifika frågor tillsammans för att bidra till en holistisk förståelse av nya frågor inom deras respektive områden. Expertgrupperna sammanställer kunskap och fokuserar olika aktörers samverkan inom den svenska resursbasen.

featured image

Afrikanskt Biokol

Biokol har potentialen att bidra till förbättrade försörjningsmöjligheter för småskaliga lantbrukare, särskilt kvinnor, genom att öka jordens bördighet, gårdens produktion, energieffektivitet, förbättrad hälsa och minskad arbetsbörda, men det är ett relativt nytt forskningsfält. Baserat på och länkat till svenska erfarenheter har detta projekt som mål att utveckla ett expertnätverk för biokol i Afrika, vilket kommer att identifiera, samla och sprida relevant vetenskapligt baserad kunskap om biokol för utveckling i Afrika.

Se allt från denna grupp
featured image

Agrikulturell Omvandling i Låginkomstländer Under Miljöförändring

Det finns ett ökat behov att bredda kunskapen bland olika intressenter om nödvändigheten i en omvandling av lantbrukssektorn till en mångfalds- och ekosystemsperspektiv, baserat på lokal kunskap, kreativitet och intiativ, kombinerat med ömsesidigt lärande mellan olika nätverk. Denna expertgrupp har ett brett fokus på komplexa system och har som mål att fördjupa svensk policydialog med global påverkan. 

Se allt från denna grupp
featured image

Fördelar med Gemensamma Inköp av Lokala Varor från Kvinnliga Småskaliga Lantbrukare i Kenya

Kvinnliga småbrukare har mindre tillgång till marknaden på grund av tidsbegränsningar, bristande transportmöjligheter och marknadsinformation.  Denna expertgrupp har som mål att undersöka hur digitala tjänster kan leda till fler affärsmöjligheter för kvinnor genom gemensamma köp och distribution. Kan detta vara ett alternativ med låga kostnader till en dyr problematik?

Se allt från denna grupp
featured image

Medveten Bildning

Vårt huvudsakliga mål är att undersöka hur brist på mat och vatten leder till sårbarhet, dålig hälsa, våld och exploatering på lokal nivå. För att åstadkomma detta har vi inrättat kross-kulturellt informationsutbyte. Dokumenterad kunskap från Kenya, Venezuela och Sverige kring bevattnade köksträdgårdar används som ett sätt att främja medvetenhet kring såväl kosthållning och mänskliga rättigheter som hållbar användning av knappa vatten- och markresurser som ett sätt att förbättra lokal livsmedelsförsörjning. Till detta har vi betonat ett genusperspektiv. 

Se allt från denna grupp
featured image

Kommersialisera Lantbrukssektorn i Kenya

Arbetets kretsar kring att belysa frågor som håller tillbaka kommersialiseringen av lantbruket, med ett särskilt fokus på tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition: 1) Vad är lantbrukssektorns nuvarande status i Kenya?  2) Varför är sektorn som den är?  3) Hur kan intressenter utnyttja sektorns potential och ta bort hinder för kommersialisering?  Fokus är på produktionsdelen av lantbrukets värdekedjan i samband med marknader för inköp och produktion.

Se allt från denna grupp
featured image

Livsmedelsförsörjning och Energitillgång

Energi och livsmedelsförsörjning behandlas ofta separat, men energi är direkt och indirekt förankrat i livsmedelsproduktion och behandling. Denna expertgrupp kommer att undersöka länkarna, synergierna och konflikterna mellan energi- och livsmedelsförsörjning, med fokus på hushåll och lokala frågor för landsbygdsbefolkning med beaktande av förbindelserna till nationell politik såväl som regional och internationell handel. 

Se allt från denna grupp
featured image

Matsvinnstrategier för Globala Livsmedelsvärdekedjor

Denna expertgrupp är ett samarbete för att samla expertis för att ta fram matsvinsstrategier för ökad livsmedelsförsörjning och resurseffektivitet, genom att utforska:  1. Villkoren för att arbeta tillsammans inom livsmedelskedjan för att minska matsvinn  2. Samarbete för innovativa tekniska lösningar för minskat matsvinn   3. Åtgärder för ökad hållbarhet i globala livsmedelskedjor (exempelvis lämplig märkning, anpassade affärsmodeller, konsumentinformation osv.) 

Se allt från denna grupp
featured image

Högre Utbildning för Hållbart Lantbruk (HESA) i Sydostasien

Denna grupp har som mål att undersöka och stärka kapaciteten för högre utbildning för hållbart lantbruk i Sydostasien. Den kommer att implementera globalt mål 2 genom att förbättrad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete, politikdialog, läroplansinnovation, utökade forskningslänkar och gemensam planering för rural fattigdomsbekämpning, livsmedels- och näringsförsörjning, försörjning för småskaliga lantbrukare och miljöskydd.

Se allt från denna grupp
featured image

Internationell Svensk Resursbas för Lantbruk

Denna expertgrupp fokuserar på skapandet och stärkandet av länkar mellan den svenska resursbasen aktiv inom CGIARs forskningssystem och den svenska resursbasen inom högre utbildning och forskningsinstitutioner, med fokus på lantbrukets roll för den globala utvecklingsagendan. Den nuvarande nivån för samarbete är låg och det finns många oanvända möjligheter som kan utforskas om dessa båda grupper skapar starkare band. Detta initiativ syftar till att förstärka gemensamma forskningsmöjligheter genom möten, finansieringsförslag, publikationer och ökad medvetenhet inom det svenska R4D-programmet i Sverige och internationellt.

Se allt från denna grupp
featured image

Land, Boskapsdjur och Försörjning: Triple-L Initiativet

Utvecklingen i Kenyas torrmark, och i stora delar av subsahariska Afrika, domineras ofta av en övergång från nomadisk pastoralism till stationär boskapsbaserad heders- och lantbruksförsörjning.  Detta är forsknings- och handlingsområdena för Triple L, inklusive biofysisk och socioekonomisk forskning samt interaktioner med olika intressenter, det politiska området, icke-statliga samt samhällsbaserade organisationer. 

Se allt från denna grupp
featured image

Länkar Mellan Vatten, Sanitet och Tryggad Livsmedelsförsörjning och Nutrition

Denna grupp har som mål att utforska överföringen av näringsämnen och föroreningar mellan vatten-, sanitet- och livsmedelsystem samt identifiera bästa praxis och politiska alternativ för integrerad hantering. 

Se allt från denna grupp
featured image

Expertgruppen om Agroforestry för Tryggad Livsmedelsförsörjning och Nutrition, Hållbart Lantbruk och Landskapsrestaurering i Mekong

Denna grupp kommer att samla och dela kunskap med den svenska staten och stater i Sydostasien, icke-statliga organisationer, forskningsgrupper, samt utvecklare inom agroforestry. Målet är att stärka livsmedelsförsörjning och nutrition, hållbart lantbruk, småskaliga lantbrukares försörjning, anpassning till och begränsning av klimatförändringar och landskapsrestaurering för uppfyllandet av globalt mål 2.

Se allt från denna grupp
featured image

Förstärkningen av Afrika Till en Kunskapsbaserad Bioekonomi: hur kan Sverige Bidra?

Utvecklingen av en kunskapsbaserad bioekonomi ser alltmer ut som en väg mot hållbar ekonomisk utveckling baserad på förnybara resurser och ett steg iväg från en ekonomi baserad på fossila bränslen samt ett gensvar mot lokala och globala utmaningar, inklusive klimatförändringar.  Denna expertgrupp har som mål att identifiera hur Sverige bäst kan stödja länder i subsahariska Afrika att utveckla en kunskapsbaserad ekonomi. 

Se allt från denna grupp
featured image

Restaurering av Landsbygdslandskap för Livsmedelsförsörjning

Att sammanföra vetenskaplig kunskap, utveckla policy och samhällelig förändring kommer att behövas för att återställa nedbrutna områden. Rollen av denna expertgrupp är att ge forskningsresultat och -frågor till en bredare grupp aktörer och beslutsfattare liksom att bredda det geografiska perspektivet för expertrepresentation. 

Se allt från denna grupp
featured image

Landsbygdsförändring Fångad Genom en Ungdomlig Lins

Gruppen betonar användningen av videonarrativ för att belysa yngre samhällsmedlemmars levda erfarenhet av sina platser i förhållande till frågan om mat. Vi koncentrerar oss på byar med en lantbruksproduktion som genomgår omvandling. Detta innebär att vi fokuserar på sådana byar som kan spåras tillbaka till en lantbrukstradition. På detta sätt kan videonarrativ användas för att förstå social förändring och påverkan av landbygds- och stadsförändringar på samhällets medlemmar. 

Se allt från denna grupp
featured image

Stärka Samarbetet vid WASH, Livsmedels- och Nutritionsnexus för att Bygga Motståndskraftiga Samhällen i Låginkomstländer (WASHnut)

Vi har som mål att bemöta två identifierade nyckelutmaningar: behovet av vägledning för: 1) att länka WASH, livsmedels- och nutritionssektorer; och 2) sätt att operationalisera resiliens inom utvecklingsprojekt. Båda utmaningarna kräver konkreta bevis, vilket vi har som mål att förse genom att undersöka fallstudier från ett kross-sektoralt- och resiliensperspektiv.

Se allt från denna grupp
featured image

Djurhållning i Städer: Balansera det Goda och det Onda

För närvarande lever ungefär 50% av världens djurpopulationer i städer och andelen förväntas växa till nästan 70% år 2050. Det finns därför en marknadsmöjlighet för fattiga i urban miljö att arbeta med djurhållning inom städer. Gruppens övergripande mål är att utveckla och erbjuda kunskap om för- och nackdelarna med djurhållning i städer och förorter i låginkomstländer och kommunicera denna kunskap till beslutsfattare vid olika nivåer och sektorer. 

Se allt från denna grupp