Skip past the page header
Start of page content below the header

Expertgrupper

SIANIs expertgrupper är brett baserade arbetsgrupper upprättade kring SIANIs vision och mål. Syftet med dessa grupper är att samla experter kring specifika frågor tillsammans för att bidra till en holistisk förståelse av nya frågor inom deras respektive områden.

Expertgrupperna sammanställer kunskap och fokuserar olika aktörers samverkan inom den svenska resursbasen.

Afrikanskt biokol

Biokol har potentialen att bidra till förbättrade försörjningsmöjligheter för småjordbrukare, särskilt kvinnor, genom att öka jordens bördighet, gårdens produktion, energieffektivitet, förbättrad hälsa och minskad arbetsbörda, men det är ett relativt nytt forskningsfält. Detta projekt har som mål att, baserat på och länkat till svenska erfarenheter, utveckla ett expertnätverk för biokol i Afrika, vilket kommer att identifiera, samla och sprida vetenskapligt baserad kunskap om biokol relevant för utveckling i Afrika.

Se allt från denna grupp

Agrikulturell omvandling i låginkomstländer under miljömässig förändring

Det finns ett ökat behov att bredda kunskapen bland olika intressenter om nödvändigheten i en omvladning av jordbrukssektorn till ett biodiversitets- och ekosystemsperspektiv, baserat på lokal kunskap, kreativitet och initativ, kombinerat med ömsesidigt lärande mellan olika nätverk. Denna expertgrupp har ett brett fokus på komplexa system och har som mål att fördjupa svensk policydialog med global påverkan.

Se allt från denna grupp

Agriprenörsskapsallians

Denna expertgrupp kommer, genom att använda en pragmatisk, handlingsorienterad, evidensbaserad, ungdomsfokuserad och snabbt växande perspektiv som drar färdigheter, kunskap och expertis från den ideella, akademiska och privata sketorn, utveckla en molnbaserad pilotkurs för att stödja unga agriprenörer från Afrika att utveckla sina affärsidéer.

Se allt från denna grupp

Fördelar med gemensamma inköp av lokala varor från kvinnliga småjordbrukare i Kenya

Kvinnliga småjodbrukare har mindre tillgång till marknaden på grund av tidsbegränsningar, bristande transportmöjligheter och marknadsinformation. Denna expertgrupp har som mål att undersöka hur digitala tjänster kan leda till mer affärsmöjligheter för kvinnor genom gemensamma köp och distribution. Kan detta vara ett lågkostnadsalternativ för ett dyrt problem?

Se allt från denna grupp

Co-intentional Learning

Vårt huvudsakliga mål är att undersöka hur brist på mat och vatten leder till sårbarhet, dålig hälsa, våld och exploitering på lokal nivå. För att åstadkomma detta har vi inrättat krosskulturellt informationsubyte. Dokumenterad kunskap från Kenya, Venezuela och Sverige kring bevattnade köksträdgårdar används som ett sätt att främja medvetenhet kring såväl kosthållning och mänskliga rättigheter som hållbar användning av knappa vatten- och markresurser som ett sätt att förbättra lokal matsäkerhet. Till detta har vi betonat ett genusperspektiv.

Se allt från denna grupp

Kommersialisera jordbrukssektorn i Kenya

Arbetets kretsar kring att belysa frågor som håller tillbaka kommersialiseringen av jordbruket, med ett särskilt fokus på mat- och näringssäkerhet:
1) Vad är jordbrukssektorns nuvarande status i Kenya?
2) Varför är sektorn som den är?
3) Hur kan intressenter utnyttja sektorns potential och ta bort hinder för kommersialisering?
Fokus är på produktionsdelen av den agrikulturella värdekedjan i samband med markander för inköp och resultat.

Se allt från denna grupp

Matsäkerhet och energitillgång

Energi och matsäkerhet behandlas ofta separat, men energi är direkt och indirekt förankrat i matproduktion och behandling. Denna expertgrupp kommer att undrsöka länkarna, synergierna och konflikterna mellan energi- och matsäkerhet, med fokus på hushåll och lokala frågor för landsbygdbefolkning med beaktan av förbindelserna till nationell policy såväl som regional och internationell handel,

Se allt från denna grupp

Matsvinnstrategier för globala värdekedjor

Denna expertgrupp är ett sammarbete att samla expertis för att ta fram matsvinsstrategier för ökad matsäkerhet och resurseffektivitet, genom att utforska:
1. Villkoren för att arbeta tillsammans inom matproduktionskedjan för att minska matsvinn
2. Sammarbete för innovativa tekniska lösningar för minskat matsvinn
3. Åtgärder för ökad hållbarhet i globala matkedjor (exempelvis lämplig märkning, lämpliga affärsmodeller, konsumentinformation etc).

Se allt från denna grupp

Högre utbildning för hållbart jordbruk (HESA) i Sydostasien

Denna grupp har som mål att undersöka och stärka kapaciteten för högre ubildning för hållbart jordbruk i Sydostasien. Den kommer att implementera globalt mål 2 genom att förbättrad kunskap, interdisciplinärt samarbete, policydialog, läroplanersinnovation, utökade forskningslänkar och gemensam planering för rural fattigdomsbekämpning, mat- och näringssäkerhet, försörjning för småjordbrukare och miljöskydd. Den kommer också att bidra till aktiviteter och resultat inom ramen för ASEAN Work Plan on Education, 2016-2020 plus globalt mål 4 om utibldning, liksom kopplingarna till globalt mål 2.

Se allt från denna grupp

Internationell svensk resurbas för jordbruk

Denna expertgrupp fokuserar på skapandet och stärkandet av länkar mellan den svenska resursbasen aktiv inom CGIARs forskningssystem och den svenska resursbasen inom högre utbildning och forskningsinstitutioner, med fokus på jordbrukets roll för den globala utvecklingsagendan. Den nuvarande nivån för sammarbete är låg och det finns många oanvända möjligheter som kan utforskas om dessa båda grupper skapar starkare band. Detta initiativ syftar till att förstärka gemensamma forskningsmöjligheter genom möten, finansieringsförslag, publikationer och ökad medvetenhet inom det svenska R4D-programmet i Sverige och internationellt.

Se allt från denna grupp

Forskningsinitiativet för mark, boskap och försörjning

Utveckling i arida områdena av Kenya, och i störe delen av Afrika söder om Sahara domineras ofta av en transition från nomadisk pastoralism till fast boskapsbaserad agro-pastoral försörjning. Forsknings och handlingsmöjligheterna kretsar kring detta, liksom biofysiska och socioekonomiska förhållanden, plus samspelet med olika intressenter från den lokala policysfären liskom icke-statliga och lokala organisationer.

Se allt från denna grupp

Expertgruppen om agroforestry för mat- och näringssäkerhet, hållbart jordbruk och landskapsrestaurering i Mekong

Denna grupp kommer att samla och dela kunskap med den svenska staten och stater i Sydostasien, icke-statliga organisationer, forskningsgrupper, smat utvecklare inom agroforestry. Målet är att stärka mat- och näringssäkerhet, hållbart jordbruk, småjordbrukares försörjning, anpasssning- och begränsning av klimatförändringar och landskapsrestaurering för uppfyllandet av globalt mål 2.

Se allt från denna grupp

Länkar mellan vatten, sanitet och mat- och näringssäkerhet

Denna grupp har som mål att utforska överföringen av näringsämnen och föroreningar mellan vatten-, sanitet- och matsystem och identifiera bäst praxis och policyval för integrerad skötsel.

Se allt från denna grupp

Stärkandet av Afrika till en kunskapsbaserad bioekonomi: hur kan Sverige bidra?

Utvecklingen av en kunskapsbaserad bioekonomi ser alltmer som en väg mot hållbar ekonomisk utveckling baserad på förnybara resurser och ett steg iväg från en ekonomi baserad på fossila bränslen och ett gensvar mot lokala och globla utmaningar, inräknat klimatförändringar. Denna expertgrupp har som mål att indentifiera hur Sverige bäst kan stödja länder i Afrika söder om Sahara att utveckla en kunskapsbaserad bioekonomi.

Se allt från denna grupp

Landsbygdsförändring fångad genom en ungdomlig lins

Gruppen betonar användningen av videonarrativ för att belysa yngre medlemmar i samhällets levda erfarenhet av sina platser i förhållande till frågan om mat. Vi konsentrerar oss på byar med en jordbruksproduktion som genomgår omvandling. Detta innebär att vi fokuserar på sådana byar som kan spåras tillbaka till en jordbrukstradition. På detta sätt kan videonarrativ användas för att förstå social förändring och påverkan på rural-urbana omdaningar av samhällets medlemmar.

Se allt från denna grupp

Restaurering av rurala landskap för matsäkerhet

Att sammanföra vetenskaplig kunskap, utveckla policy och samhällelig förändring kommer att behövas för att återställa nedbrutna torrområden. Denna expertgrupps roll är att ge forskningsresultat och frågor till en bredare grupp intressenter och policyskapare liksom att bredda det geografiska perspektivet för expertrepresentation.

Se allt från denna grupp

Stärka samarbetet vid WASH, mat- och kosthållningsnexus för att bygga motståndskraftiga samhällen i låginkomstländer (WASHnut)

Vi har som mål att bemöta två identifierade nyckelutmaningar: behovet av vägledning för: 1) att länka WASH, mat- och näringssäkerhetsektorer; och 2) sätt att operationalisera resiliens inom utvecklingsprojekt. Båda utamningarna kräver konkreta bevis, vilket vi har som mål att förse genom att undersöka fallstudier från ett kross-sektoralt- och resiliensperspektiv.

Se allt från denna grupp

Urban djurhållning: att balansera bra och dåligt

För närvarande lever ungefär 50% av världens djurpopulationer i städer och andelen förväntas växta till nästan 70% år 2050. Det finns därför en marknadsmöjlighet för fattiga i städerna att arbeta med djurfarmer inom städerna. Gruppens övergripande mål är att tuveckla och erbjuda kunskap om för- och nackdelarna med djurhållning i urbana och peri-urbana miljöer i låginkomstländer och kommunicera denna kunskap till beslutsfattare vid olika skalnivåer och platser.

Se allt från denna grupp