Skip past the page header
Start of page content below the header

Om oss

SIANI är ett medlemsbaserat nätverk som stödjer och främjar en multisektoriell dialog med deltagande från akademi, den privata sektorn, svenska myndigheter och civilsamhället kring Globalt hållbarhetsmål 2

Kontakta oss

info@siani.se

Sida fick idén till Swedish International Agricultural Network Initiative 2008 som ett sätt att lägga grunden till mer effektivt utvecklingssamarbete kring fattigdomsminskning genom hållbar jordbruksproduktion. Detta beslut fattades mot bakgrund av årtionden av upplevd försummelse av denna avgörande sektor för generell hållbar utveckling. Ett skifte från mer konkreta och praktiska interventioner till mer abstrakta nivåer av engagemang i områden som mänskliga rättigheter och demokrati ledde till att jordbruket förlorade något av sin status inom både det svenska så väl som det internationella utvecklingssamfundet.

Emellertid finns en utbredd kompetensbas inom jordbruket med mångfacetterade färdigheter hos ett större antal svenska aktörer än någonsin tidigare. Detta till trots är det en utmaning att uppskatta och acceptera olika perspektiv, erfarenheter och kunskap beträffande jordbruk. Många nuvarande strukturer uppmuntrar inte flexibla policyprocesser för att påverka och leda förändring och implementering.

SIANIs startfas ägde rum 2009. Ett stort antal intressenter tillfrågades och bildade en arbetsgrupp som producerade SIANIs startrapport. Aktiviteter påbörjades 2010 och under året växte sekretariatet till att inkludera två heltids- och en halvtidsanställd samt studentpraktikanter. Vid sidan av sekretariat finns en styrelse som består av representanter från svenska staten, civilsamhället, multilaterala organ, akademi och den privata sektorn.

  • Vår medlemsbas är bred och inkluderar representanter från stater, civilsamhället, privata sektorn och akademi. .
  • Vårt nätverk erbjuder en öppen och interaktiv plattform för utbyte gällande globala frågor kring matsäkerhet, fattigdomsbekämpning och miljömässig hållbarhet.
  • SIANIs mål är att bidra till att säkra hållbar jordbruksproduktion för matsäkerhet, förbättrad nutrition och utrotandet av hunger.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev